Rakennusalan toimijat kokevat SAMKin tärkeänä vähähiilisen rakentamisen edistäjänä Satakunnassa

Annika Forma, Jesse Forma, Sanna Lindgren, Mari Kujala

Syksyn 2020 aikana kartoitettiin Satakunnan rakennusalan toimijoiden tämänhetkistä tietoa vähähiilisestä rakentamisesta. Haastattelujen avulla selvitettiin yritysten panostamista vähähiiliseen rakentamiseen sekä heidän omassa toiminnassaan että hankkeissa, joissa yritys on mukana.  Lisäksi tehtiin tiedonhakua eri lähteiden kautta, esim. tutkittiin mediasta löytyvää tietoa eri rakennushankkeista ja vähähiiliseen rakentamiseen liittyvää informaatiota yritysten omilta verkkosivuilta. Kartoituksessa selvitettiin myös rakennusalan yritysten mielipidettä ja kokemuksia vähähiilisestä rakentamisesta ja sitä, miten asiasta tiedottaminen on onnistunut. Selvitys toteutettiin haastattelemalla Satakunnan alueella toimivia yrityksiä. Haastattelupyyntö lähetettiin noin 30:lle rakennusalan urakointi- ja suunnitteluyritykselle sekä muutamalle Satakunnan alueen kunnan viranomaiselle. Kyselyyn vastasi vain noin kolmannes haastattelupyynnön saaneista.

Rakennuspiirustus, kynä, viivotin.
Vähähiilisiin ratkaisuihin pitää panostaa jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Kuva: Lorenzo Cafaro from Pixabay

Internetissä tehdyn tiedonhaun mukaan Satakunnassa toimivilla pienemmillä rakennusalan yrityksillä on vähän vähähiiliseen rakentamiseen liittyviä projekteja. Pienet yritykset eivät myöskään mainostaneet vähähiilisen rakentamisen osaamista www-sivuillaan. Isojen, mutta kuitenkin paikallisten yritysten sivuilta löytyi muutamia mainintoja asiaan liittyen. Satakunnassa toimivien valtakunnallisten yritysten nettisivuilta löytyi runsaammin tietoa, mutta nämä tiedot eivät kohdistuneet suoraan Satakuntaan. Muutama yritys kertoi sivuillaan, miten he ottavat ympäristövaikutukset huomioon omassa toiminnassaan muun muassa materiaalitehokkuuden suhteen ja henkilöstöä kouluttamalla.

Yritysten oman toiminnan lisäksi selvityksessä haettiin tietoa toteutusvaiheessa olevista ja jo toteutuneista hankkeista, joissa on otettu huomioon vähähiilisen rakentamisen periaatteet. Porin alueelta mainintoja löytyi vain hankkeista, joissa Satakunnan ammattikorkeakoulu oli ollut mukana arvioimassa kohteiden hiilijalanjälkeä.

Haastattelujen ja tehdyn tutkimuksen perusteella Satakunnan alueella suurin vaikuttaja vähähiilisessä rakentamisessa on Satakunnan ammattikorkeakoulu. Monet yritykset kokivat, että heillä on melko hyvät yleistiedot vähähiilisestä rakentamisesta, mutta yrityksissä kaivataan tarkempaa, juuri heidän toimialalleen kohdennettua tietoa. Haastattelujen perusteella voitiin todeta, että vähähiilisiä rakennushankkeita on Satakunnassa enemmän kuin niistä julkisesti on tuotu esiin. Haastatteluissa nousi esiin myös se, että suurimmat päästöt aiheutuvat rakennuksen käytön aikana, johon käyttäjät ja rakennuksen huollosta vastaavat henkilöt voivat vaikuttaa. Tämän vuoksi olisi tärkeää kohdentaa myös heille täsmennettyjä ohjeistuksia. Pienten yritysten vähäisempi osallistuminen ja heikompi tietotaso vähähiilisestä rakentamisesta johtunee osallistuminen yritysten rajallisista resursseista.

Metsää, puiden takaa paistaa aurinko. Puu kasvattaa rakennuksen hiilikädenjälkeä
Kaikki eivät tiedä, miten suuri hiilikädenjälki metsässä kasvaakaan. Kuva: Sanna Lindgren

Kartoituksen tuloksia hyödynnetään ja esille tulleisiin tarpeisiin pyritään vastaamaan kesällä 2020 alkaneessa KOHISTEN kohti hiilineutraalia rakentamista Satakunnassa-hankkeessa, jalkautetaan vähähiilisen rakentamisen tietotaitoa Satakunnan alueen yrityksiin. Hankkeessa on mukana 10 pilottikohdetta, joihin tehdään hiilijalanjäljen arviointia hyödyntäen rakennuksista saatavia määrälaskentatietoja ja tietomalleja. Lisäksi hankkeessa luodaan vähähiilisen asumisen opas, joka vastaa osaltaan haastattelussa esille tulleeseen toiveeseen tiedon kohdentamisesta käytön aikaiseen toimintaan.

Vastuu artikkelissa esitetyistä näkemyksistä on yksinomaan kirjoittajilla

KOHISTEN kohti hiilineutraalia rakentamista Satakunnassa on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke, jossa luodaan uusia toimintatapoja vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen Satakunnassa. Hankkeen tavoitteena on lisätä kaikkien rakennusalan toimijoiden osaamista ja ymmärrystä vähähiilisestä rakentamisesta ja muuttaa rakentamista vähähiilisempään suuntaan.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-9.png