SAMKin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijan työ valittiin valtakunnallisessa kilpailussa vuoden 2020 parhaaksi AMK-insinöörityöksi

Mari Kujala, Kari Lilja

Insinööriliitto on palkinnut 20. -21.11.20 järjestetyssä edustajakokouksessaan vuoden 2020 parhaimmat insinöörityöt. Kilpailu oli valtakunnallinen ja suunnattu kaikille tekniikan alan opinnäytetöille, jotka ovat valmistuneet 1.7.2019 – 30.6.2020 välisenä aikana. Kilpailussa oli kaksi erillistä sarjaa: AMK- ja YAMK-insinööritöille. https://twitter.com/insinooriliitto/status/1330112411127443456?s=20

Vuoren huipulta siintää toisia huippuja
Uusia haasteita näköpiirissä? Kuva by mohamed Hassan from Pixabay.

AMK-insinööritöille suunnatun sarjan voittajaksi valittiin Satakunnan ammattikorkeakoulun Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelija Sanna Lindgren, Porin kaupungin hankkeelle tehdyllä insinöörityöllään, Pientalon hiilijalanjälki ja rakennusjäte.

Opinnäytetyössä laskettiin Poriin rakennettavan pientalokohteen hiilijalanjälki ja selvitettiin kohteen energiatehokkuutta ja rakennusjätteen määrää. Hiilijalanjälki laskettiin käyttäen Ympäristöministeriön julkaiseman arviointityökalun kahta eri luonnosversiota ja vertailtiin niiden käyttökokemuksia sekä tuloksia. Opinnäytetyössä kerättiin tietoa materiaalivirroista ja tutkittiin, toteutuuko rakennusjätteen 70 % hyötykäyttöaste. Lisäksi tutkittiin, millaisin toimin ja kustannuksin rakennuksen E-luku saataisiin nostettua A-luokkaan ja vaikuttavatko muutokset hiilijalanjälkeen.

Kilpailussa arvostettiin insinöörityön innovatiivisuutta, luovuutta, huolellisuutta ja oivaltavuutta. Lisäksi kilpailussa todettiin, että erinomaisen insinöörityön elementtejä ovat yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja insinööriammatin arvostuksen nostaminen. Näiden lisäksi Lindgrenin työssä nostettiin esille työn käytännön hyödynnettävyys. Lindgren esitteli työnsä lyhyesti Insinööriliiton edustajapäivillä ja kertoi samalla opinnäytetyössä kehitettyjen ideoidensa jatkojalostamisesta SAMKin KOHISTEN-hankkeessa, jossa hän aloittaa työnsä projektitutkijana tammikuun alussa.

Lindgrenin työn tilaaja ja rahoittaja oli EU-rahoitteisen CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeen Porin kaupungin osahanke ”Resurssitehokas rakentaminen ja asuminen Porin seudulla”. Lindgren kiittääkin hanketta mahdollisuudesta tarttua mielenkiintoiseen aiheeseen. Erityisesti Sanna haluaa kiittää työnsä ohjaajaa, Jarkko Heinosta, tuesta, avusta ja kannustuksesta, jota hän sai koko opinnäytetyöprosessinsa aikana sekä Mari Kujalaa, Sirpa Sandelinia sekä muuta rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tiimiä, sillä Lindgren kokee, ettei ilman tasokasta opetusta ja ohjausta olisi selviytynyt opinnäytetyöprosessista kunnialla.

Sademetsien puumajat ovat ekologista rakentamista puhtaimmillaan
Sademetsien puumajat ovat ekologista rakentamista puhtaimmillaan. Kuva by M. Maggs from Pixabay

Lindgren perusteli kilpailuraadille opinnäytetyönsä vaikuttavuutta ja ajankohtaisuutta muun muassa sillä, että rakentamisen ympäristövaikutuksia on tarkoitus ohjata lähitulevaisuudessa raja-arvoin. Asiaa koskevan asetuksen pitäisi olla voimassa jo vuonna 2022. Hän toteaa, että on tärkeää laskea ja tutkia erilaisten rakennusten hiilijalanjälkiä arviointiluonnosten mukaan, jotta arviointimenetelmää voidaan kehittää ja määrittää mahdolliset raja-arvot sopivalle tasolle. Menetelmää on testattu pääasiassa suuremmissa rakennushankkeissa, mutta on tärkeää selvittää menetelmän toimivuutta myös pientaloissa, joita rakennettiin Tilastokeskuksen mukaan Suomessa vuonna 2019 yli 10 000 kappaletta.

Jotta rakentaminen olisi tulevaisuudessa ympäristön kannalta kestävää, tulisi valintoja tehdä energiatehokkuuden ja rakennusmateriaalien perusteella siten, että rakentamisen päästöt pysyvät alhaisina. Suunnitteluvaiheessa määräytyy suurin osa rakennuksen kustannuksista. Silloin määritellään pitkälti myös rakennuksen aiheuttamat päästöt ja potentiaali vähäpäästöiseen elinkaareen, joten on tärkeää tutkia, miten päästöjä voidaan arvioida lupavaihetta edeltävässä suunnittelussa.

Työ valmistui kesäkuussa 2020, ja sen viimeistelytyön Lindgren suoritti opintojen ja työnteon ohella sekä koronarajoitusten vuoksi perheensä parissa etäillen. Lindgren on opiskelujensa lisäksi työskennellyt SAMKissa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tiimissä projektityöntekijänä opintojensa 1. vuoden kesästä lähtien ja on nyt lähes yhtäjaksoisesti ollut työntekijänä useissa SAMKin projekteissa viimeisten 2,5 vuoden ajan.

Opinnäytetyö Pientalon hiilijalanjälki ja rakennusjäte: https://www.theseus.fi/handle/10024/344082

Sanna Lindgren sanna.k.lindgren@samk.fi

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta on valtakunnallinen Euroopan Unionin LIFE-ohjelman rahoittama ja Suomen ympäristökeskuksen koordinoima hanke, joka pyrkii edistämään kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa ja kotitalouksissa. Porin kaupungin ja Prizztech Oyn paikallisessa osahankkeessa pyritään edistämään rakennusosien ja purkujätteiden kiertotaloutta.

KOHISTEN kohti hiilineutraalia rakentamista Satakunnassa on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke, jossa luodaan uusia toimintatapoja vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen Satakunnassa. Hankkeen tavoitteena on lisätä kaikkien rakennusalan toimijoiden osaamista ja ymmärrystä vähähiilisestä rakentamisesta ja muuttaa rakentamista vähähiilisempään suuntaan.