Rakentaminen – mikä edessä 2021

Kari Lilja, Mari Kujala, Sirpa Sandelin, Sanna Lindgren, Jarkko Heinonen

Päättyneen vuoden vaikuttavin sana oli korona. Sillä tarkoitetaan COVID19 -viruksen aiheuttamaa monimuotoista ja toisinaan hyvin vakavaksi tai jopa kohtalokkaaksi äityvää tautia. Tilastojen mukaan korona on hidastanut rakentamista ja ennusteiden mukaan hidastaa edelleen.

Uudisrakentamisen volyymi painui kesällä 2020 alimmilleen sitten vuoden 2008 finanssikriisin.
Lähde: https://findikaattori.fi/fi/59

Ennusteita ovat laatineet muiden muassa seuraavat tahot:

https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/suhdanteet-ja-tilastot/suhdannekatsaukset/2020/suhdanne_200528.pdf – Huom: Ennuste keväältä 2020!

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B003ABC7B-3042-47B3-9F81-F7CD70267985%7D/158809 – Samoin tämä ennuste on toukokuulta 2020.

Konkurssien määrä kasvanee

Kokonaisuudessaan konkurssit ovat vuoden 2020 aikana olleet historiallisesti katsottuna alhaisella tasolla hallituksen toimien takia, mutta loppuvuodesta niiden määrä on kääntynyt kasvuun, ja on arvioitu, että patoutunut konkurssisuma lähtee purkautumaan alkuvuoden aikana, kun konkurssilainsäädännön tilapäinen muutos päättyy tammikuun lopulla. Rakennusalalla siitä on jo saatu esimakua, kun Suomen vanhin puutalotehdas Omatalo Oy hakeutui konkurssiin.

Hallituksen tilapäisten lakimuutosten johdosta konkurssien määrä kaikilla aloilla painui toiseksi alimmalle tasolleen sitten 1980-luvun lopun.
Lähde: https://findikaattori.fi/fi/24

Rakentamisen konkursseissa on nähtävissä sama väheneminen vuoden 2020 aikana. Luvut marraskuun loppuun 2020 saakka.

Myös rakennusalan konkurssit ovat historiallisen alhaisella tasolla.
Lähde: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__oik__konk__kk/statfin_konk_pxt_11f9.px

Lainsäädäntö ja käytännöt muuttuvat

Alla on listattuna muutamia rakennus- ja kiinteistöalaa koskevia tulevia ja jo toteutuneita (1.1.2021 voimaan astuneita) muutoksia. Jäteasioita, hiilineutraalia rakentamista ja paloturvallisuutta käsitellään tarkemmin tulevissa blogeissamme. Jos jätealan sanasto on outoa, tämän tekstin lopussa on pieni pikasanasto.

Jätteiden lajittelu- ja raportointivelvollisuudet tiukkenevat.

Jätteiden lajittelun vaatimukset rakennustyömailla kiristyvät ja syntypaikkalajittelu tulee viimeistään nyt pakolliseksi kaikille työmaille. Itse asiassa syntypaikkalajittelu on ollut jo pakollista, mutta etusijajärjestys ja laajentuva kirjanpitovaatimus vielä korostavat sen merkitystä. Lisäksi raportointivelvollisuus jätejakeiden osalta laajenee. Päävastuussa lajittelusta ja raportoinnista ovat rakennuttaja ja / tai pääurakoitsija, joiden tulee sopimusteknisesti huolehtia siitä, ettei kukaan laista velvoitteitaan. Erityisesti pientalorakentajien on syytä huomata, että vaikka yleisten sopimusehtojen (YSE) mukaan vastuu on pääurakoitsijalla, tilanteissa, joissa ketään ei ole määritelty pääurakoitsijaksi, tai joissa kukaan ei miellä itseään sellaiseksi, vastuu lajittelusta kaatuu viime kädessä tilaajalle.

https://lassikko.lt.fi/jatelaki-uudistuu-rakennustyomaa-ei-voi-valttaa-lajittelua

https://home.kpmg/fi/fi/home/Pinnalla/2020/06/muuttuva-jatelainsaadanto-edistamaan-rakentamisen-kiertotaloutta.html

Yrityksille ja organisaatioille on tullut kierrätyskelpoisten jätejakeiden osalta velvoite Materiaalitorin käyttöön: https://www.materiaalitori.fi/tietoa-palvelusta .

Asukkaan kannalta jätelaki tuo joitakin muutoksia: https://www.uusiouutiset.fi/miten-uusi-jatelaki-muuttaa-asukkaan-arkea/. Paikallisiin jätehuoltomääräyksiin on vuonna 2021 tullut ja tulossa lajittelua koskevia muutoksia eri puolilla maata. Kuntakohtaiset määräykset kannattaakin siksi kerrata. Jätelainsäädännön kokonaisuudistus on parhaillaan käynnissä: https://ym.fi/jatesaadospaketti. Lausuntojen kerääminen on pääosin päättynyt, mutta muutosten etenemistä kannattaa seurata pitkin vuotta.

Eri värisiin jäteastioihin kerätään eri jätejakeita.
Viimeistään nyt on työmaillakin hyvä oppia lajittelun taito. Kuva by Michael Schwarzenberger from Pixabay.

Palosuojamääräykset ja laitteiden energiatehokkuus

Palosuojamääräykset muuttuvat. Uusista määräyksistä, jotka mm helpottavat puurakenteiden suunnittelua ja toteutusta, saamme tarkempaa selvitystä tulevissa blogeissamme.

Puurakentamisen palosuojamääräykset muuttuvat https://valtioneuvosto.fi/-/1410903/muutoksia-rakennusten-paloturvallisuusmaarayksiin

https://tukes.edilex.fi/fi/lainsaadanto/20170848

https://puutuoteteollisuus.fi/ajankohtaista/tiedotteet/palomaaraysten-muutos-vapauttaa-puun-kayttoa-puutuoteteollisuuden-uutiskirje-1420

Palomiehet sammuttavat pientalon kattoa.
Tuli on hyvä renki joka ottaa liian helposti vallan. Kuva by David Mark from Pixabay.

Lisäksi muuttuvat rakennusten laitteiden energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja rakennetun ympäristön suojeluun liittyvät määräykset.

https://ym.fi/-/ymparistoministerion-hallinnonalan-vuoden-2021-alusta-voimaan-tulevat-saadokset

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki

Kapea kuja vanhassa kaupungissa.
Tehokkuutta tämäkin. Kuva by nextvoyage from Pixabay

Valmisteilla on myös uusi maankäyttö- ja rakennuslaki, johon ei enää juurikaan ehdi vaikuttaa, mutta jonka tilannetta kannattaa seurata. Mikäli vielä pyydetään lausuntoja, olisi hyvä, jos jokainen käytännössä asioiden kanssa tekemisissä oleva antaisi oman panoksensa lainvalmisteluun.

Ehdotus uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi: https://ym.fi/maankaytto-ja-rakennuslaki

Lainvalmistelun omat sivut: https://mrluudistus.fi/

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu https://www.rakentaja.fi/pro/artikkelit/16635/uusi_maankaytto_ja_rakennuslaki.htm

Muuta huomioitavaa

Monet korona-ajan poikkeukselliset helpotukset lomautus-, irtisanomis- ja työttömyysturvaetuuskäytäntöihin päättyivät vuodenvaihteessa.

Muutoksia työntekijöiden työttömyysetuuksiin https://rakennuskassa.fi/2020/12/15/vuodenvaihde-2020-2021-ja-maaraaikaiset-lakimuutokset/

Verotuksessa tuli vuoden 2021 alusta voimaan väliaikainen TVL 72 a §:n 4 momentti, joka koskee matka- ja elantokulujen korvauksia tilapäisellä erityisellä työntekemispaikalla työskentelyn osalta (Sanahirviö ei ole minun vaan verottajan keksintöä). Jos yrityksellä on tilapäisiä työntekemispaikkoja, joille kulkemisesta ja jossa yöpymisestä maksetaan korvauksia, kannattaa tuohon muutokseen tutustua: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/65718/erityisalalla-ty%C3%B6skentelev%C3%A4n-matkakustannukset3/ . Myös työntekijän tulonhankkimiskuluihin liittyvistä vähennyksistä on annettu uusi ohje, johon kannattaa tutustua: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48490/tulonhankkimiskulut-ansiotuloista5/

Ulkomainen yhteisö puolestaan tuli 1.1.2021 alkaen verovelvolliseksi Suomessa tosiasiallisen johtopaikan perusteella.

Ja erityisesti:

Edellä oleva lista muutoksista ei ole kattava. Vastuullinen yrittäjä luonnollisesti seuraa koko ajan lainsäädännössä tapahtuvia omaa alaa ja omia yrityksiä koskevia muutoksia.

Termejä

Syntypaikkalajittelu = jätteiden lajittelua ja erillään pitämistä niiden syntypaikalla. Syntypaikkalajittelu mahdollistaa jätteiden erilliskeräyksen.

Etusijajärjestys ohjaa jätehuoltoa: Ensisijaisesti on pyrittävä välttämään jätteen syntymistä. Jos jätettä syntyy, se on mahdollisuuksien mukaan lajiteltava, puhdistettava ja valmisteltava uudelleenkäyttöä varten. Jos kierrätys alkuperäisessä muodossaan ei ole mahdollista, jäte on ensisijaisesti kierrätettävä aineena ja toissijaisesti hyödynnettävä energiana. Kaatopaikalle jätteen saa sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista.

Jätejae = aine tai esine, joka voidaan tunnistaa ja tarvittaessa ottaa erilleen jätteestä. Erilliskeräyksessä eri jätejakeille (esimerkiksi lasi, muovi, paperi, kartonki) on omat keräysastiansa.

Materiaalitori on jätteiden ja sivuvirtojen tuottajille ja hyödyntäjille suunnattu kohtaamispaikka. Toimijat voivat ilmoittaa materiaaleista ja palveluista maksuttomasti!

Jätekirjanpito: Tuottajien ja kuljettajien velvollisuus pitää kirja tuotetuista jätejakeista (laatu, määrä, minne toimitettu…). Velvoite pitää kirjaa laajentunee sekä tietosisällön että kirjanpitovelvollisten osalta tulossa olevassa jätelain muutoksessa, joka tämän hetken tiedon mukaan astuu voimaan kesäkuussa 2021.

Vastuu artikkelissa esitetyistä näkemyksistä on yksinomaan kirjoittajilla

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.